Terms & Shipping

Seller Information

This term applies to the sale of products from Hik&Rós to consumers. The seller is Hik&Rós ehf ID number: 520922-1050, VAT number 146110. The terms, which are confirmed by confirmation of purchase, are the basis for the transaction. These consumer purchases are dealt with in the law on conclusion of contracts, the law on electronic commerce and other electronic services, the law on jurisdiction and the law on personal protection and handling of personal information.


Order

An order is binding when it is registered on the seller's server. It happens when the buyer has confirmed the order. The buyer can send a confirmation of purchase when the order is registered. The buyer is advised to read the order confirmation carefully when it arrives. It should also be verified that it is consistent with the intended order. The buyer is the person who is registered on the account. The buyer must be at least 18 years old to shop at Hikros.com

The seller is also bound to process the buyer's order as long as it is consistent with the product selection and pricing. All orders suspected of cheating and/or affected by a software bug are cancelled.

One ring size change is included in the purchase price, if it is made within a month of the purchase date. If rings are sent by mail for changes, the buyer pays the shipping costs.

 

Delivery and delay

Product delivery time is 1-3 weeks after the order has been confirmed. If the delivery is delayed, the seller will notify the buyer of this along with information about when the order will be ready for delivery or offer replacement products if the product is sold out. Please note that the delivery time may be longer if the product is being custom made.

 


Shipping costs

Free domestic shipping.

All products that are sent domestically are sent by Íslandspóstur in registered mail. As soon as the shipment leaves the seller, it is the responsibility of the buyer.

 

Postal deliveries abroad

If shopping is done from abroad, the buyer pays the shipping costs, and all the additional costs incurred as a result of shipping (taxes and such).

 

Price

Hik&Rós reserves the right to change prices without prior notice. Errors in the price can be made by accident and are not binding for Hik&Rós and we are allowed to change it without further explanation.

Price increases as well as price decreases that occur after the customer's order are not reversible. The price that was valid when the order was made and appears on the order confirmation applies. The total cost is stated before the buyer finally confirms the order. All prices are inclusive of VAT.

 

Paid online

You can pay with Visa and Mastercard. The payment is fast and secure through the Salt Pay payment gateway.

   

Sales and returns

Return/exchange rights do not apply to products purchased on sale.

The exchange period is 30 days from the date of delivery. A product that is returned must be in its original condition and in it’s original packaging. A warranty card must be included when applicable. A receipt or product invoice must also be attached when applicable. Products are not refunded, but only a credit note in our stores.

 

Complaints

The customer's normal observation time is considered to be within 30 days. After 30 days, the seller reserves the right to verify the buyer's statement within a reasonable time limit before resolving the buyer's complaint. If the product turns out to be defective or something is missing from the product, the seller is obliged to offer the buyer a repair or a new product. Notification of defects must be received verbally or in writing to hikros@hikros.com.

It is recommended that the notification is received within 30 days of the discovery of the defect. The right to have the defect corrected is for 2 years. The seller reserves the right to verify that the product is defective, however within a reasonable time limit. We will always try to solve all issues in the simplest way possible. If that is not possible, the matter can be referred to the Icelandic Consumers' Association (Neytendasamtökin). As a last resort, you can take the case to court. It must be done in Icelandic jurisdiction and in the jurisdiction of the seller.

 

Warranty

The seller's guarantees do not limit the rights provided for in the consumer purchase law. The warranty for product defects is 2 years from the date of purchase, unless otherwise stated. Warranty is not confirmed unless the purchase note or product packaging is presented. The warranty does not cover normal wear and tear or mistreatment. The warranty expires if the product has been opened or tampered with without the supervision/approval of the seller, despite the fact that a workshop and/or authorized person was involved. The warranty also expires if the failure can be attributed to bad or incorrect handling. The seller is not obligated to participate in repair costs after the 2-year warranty period. The seller reserves the right to verify that a defect or failure is covered by the warranty terms, however within a reasonable time limit.


Personal protection

Hikros.com handles personal data in accordance with Icelandic law no. 77/2000 on personal protection and processing of personal information. Personal information is stored in the Hikros.com database and no one except the owners of the website and its supervisors has access to it. In no case is personal data provided to third parties. When purchasing a product or service, the customer of Hikros.com gives their consent for the company to collect and process personal information from the company's database.

Hikros.com will not under any circumstances store any credit card information of the buyer, as the buyer automatically enters the secure payment page of Salt Pay and completes the payment there.

Your access to and use of Hikros.com is subject to the terms and conditions set forth in this legal notice. If you do not agree to these terms, please do not use this site. These terms are subject to change without notice.


Other questions

If you have more questions, don't hesitate to get in touch.

Send an email to hikros@hikros.com or contact us on phone (00354)553-9260 between 10 am and 6 pm (10:00-18:00) on business days.

 

 

Á íslensku

Upplýsingar um seljanda

Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru frá Hik&Rós til neytenda. Seljandi er Hik&Rós ehf kennitala: 520922-1050, Virðisaukanúmer 146110. Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum. Um neytendakaup þessi er fjallað í lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Pöntun

Pöntun er bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun. Kaupandi fær senda staðfestingu á kaupum þegar pöntun er skráð. Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst. Einnig ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun. Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn að minnsta kosti 18 ára til að versla á Hikros.is

Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval og verðlagningu. Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar. Ein stærðarbreyting á hringum er innifalin í kaupverðinu, sé hún gerð innan mánaðar frá kaupdegi. Séu hringar sendir með pósti til breytingar, greiðir kaupandi sendingarkostnað.

 

Afhending og seinkun

Afhendingartími vöru eru 1-3 vikur frá því að pöntun hefur verið staðfest. Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvörur ef varan er uppseld. Athugið að afhendingartími getur verið lengri ef sérsmíði á sér stað.

 
Sendingarkostnaður

Frír sendingarkostnaður innanlands.

Allar vörur sem eru sendar fara með Íslandspósti í ábyrgðarpósti. Um leið og sending er farin frá seljanda er hún á ábyrgð kaupanda. 

 

Póstsendingar til útlanda

Ef verslað er erlendis frá greiðir kaupandi sendingarkostnaðinn, og allan þann auka kostnað sem kemur til vegna sendingar.

 

Verð

Hik&Rós áskilur sér rétt til að breyta verði án fyrirvara og undangenginnar tilkynningar. Villur í verði geta orðið til fyrir slysni og eru ekki bindandi fyrir Hik&Rós og er okkur heimilt að breyta því án frekari útskýringa.
Verðhækkanir sem og verðlækkanir er eiga sér stað eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu. Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Öll verð eru gefin upp með virðisaukaskatti.

 

Greitt á netinu

Hægt er að greiða með Visa-og Mastercard. Greiðslan er hröð og örugg í gegnum Salt Pay greiðslugátt.


Útsölur og vöruskil

Skila-/skiptiréttur gildir ekki um vöru sem keypt er á útsölu.

Skiptifrestur er 30 dagar frá afhendingardegi. Vöru sem er skilað þarf að vera í upprunalegu ástandi og í upprunalegum umbúðum.  Ábyrgðarskírteini þarf að fylgja þegar það á við. Kvittun eða vörureikningur þarf einnig að fylgja þegar það á við. Vörur eru ekki endurgreiddar, heldur einungis er um inneignarnótu í verslunum okkar að ræða. 

 

Kvartanir

Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga. Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr umkvörtunarefni kaupanda. Ef varan reynist gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð eða nýja vöru. Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega til hikros@hikros.com.
Mælt er með að tilkynningin berist innan 30 daga frá því galli uppgötvast. Réttur til að fá galla bættan er í 2 ár. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka. Við munum ávallt reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera málið undir Neytendasamtökin. Sem síðasta úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í lögsagnarumdæmi seljanda .

 

Ábyrgð

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem á er kveðið um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er 2 ár eftir kaupdagsetningu, nema annað sé tekið fram. Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu eða umbúðum vöru sé framvísað. Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits eða illrar meðferðar. Ábyrgð fellur úr gildi ef vara hefur verið opnað eða átt hefur verið við hana án yfirumsjónar/samþykkis seljanda þrátt fyrir að þar hafi verið að verki verkstæði og/eða viðurkenndur aðili. Ábyrgðin fellur einnig niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar. Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í viðgerðarkostnaði eftir 2 ára ábyrgðartíma. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, þó innan eðlilegra tímamarka.Persónuvernd

Hikros.is fer með persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni Hikros.is og hefur enginn nema eigendur vefsins og umsjónarmenn hans aðgang að þeim. Í engum tilvikum eru persónuupplýsingar afhendar þriðja aðila. Við kaup á vöru eða þjónustu veitir viðskiptavinur Hikros.is samþykki sitt fyrir að fyrirtækið safni og vinni úr persónuupplýsingum úr gagnagrunni fyrirtækisins.

Hikros.is mun ekki undir neinum kringumstæðum geyma neinar kreditkorta upplýsingar kaupanda, þar sem kaupandi fer sjálfkrafa inn á örugga greiðslusíðu Salt Pay og gengur frá greiðslu þar.

Aðgangur þinn og notkun á Hikros.is er háð skilmálum og skilyrðum sem koma fram í þessari tilkynningu um lagaleg atriði.  Ef þú samþykkir ekki þessa skilmála, skaltu ekki nota þessa síðu. Þessir skilmálar geta breyst fyrirvaralaust.

Aðrar spurningar

Ef þú hefur fleiri spurningar, ekki hika við að hafa samband.

Sendu tölvupóst á hikros@hikros.is eða hafðu samband í síma 5539260 á milli kl. 10-18 virka daga.